Zásady ochrany osobních údajů

 

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem e-mailů s informacemi a pozvánkami o koučinku a osobním rozvoji, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

Správce je společnost INNERGY, s.r.o., IČ 28475518, se sídlem 100 00 Praha 10 – Vršovice, Madridská 761/7, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 144336, která provozuje webové stránky www.saboterivhlave.cz. Vlastníkem společnosti INNERGY, s.r.o. je Mgr. Pavla Pavlíková, PCC.  Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

 

Kontaktní údaje

Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mne kontaktovat na tel. čísle +420 606 527 688 nebo na e-mailu: info@innergy.cz.

 

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především plnění smlouvy, zákonné povinnosti, oprávněného zájmu či uděleného souhlasu
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
  • umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

● poskytování služeb, plnění smlouvy:
Pro organizaci workshopů, tréninků, výcviků a ochutnávek či seznámení nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefon po dobu organizace a konání výše uvedených aktivit.

V případě individuálního koučinku se jedná o následující osobní údaje: jméno a příjmení, kontaktní údaje, údaje o datech a rozsahu poskytnutého koučinku určeného počtem hodin, pro účely vedení evidence vyžadované právními a stavovskými předpisy a profesní organizací kouče s cílem prokázání praxe a kvalifikace kouče. Osobní údaje dle tohoto ustanovení budou uloženy po dobu vykonávání praxe koučem.
V případě vedení workshopů se jedná o následující osobní údaje: jméno a příjmení organizátora workshopu ze strany klienta (organizátor workshopu většinou bývá zaměstnavatel), kontakt na tohoto člověka (e-mail a telefon), datum konání, počet hodin, počet lidí ve skupině, pro účely vedení evidence vyžadované právními a stavovskými předpisy a profesní organizací kouče s cílem prokázání praxe a kvalifikace kouče. Osobní údaje dle tohoto ustanovení budou uloženy po dobu vykonávání praxe koučem.

Pro fungování programu potřebujeme vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefon po celou dobu vašeho členství.

Pro příspěvky na blogu – pro účely zpracování komentáře potřebujeme následující osobní údaje: jméno, e-mail.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

● vedení účetnictví:
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

● marketing – zasílání informačních newsletterů:
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v námi zasílaných e-mailech a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu pěti let od poslední objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu pěti let od udělení.
V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Cookies

Na tomto webu používáme cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Vnímáme to jako oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Pokud procházíte naše webové stránky zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit minimálně stejně jako já a na dané zpracování se specializují.
Nyní to jsou poskytovatelé následujících platforem:
HelenaS Agency, s.r.o. (správa webu)
SmartSelling a.s. (aplikace SmartEmailing)
Google – Google Analytics, YouTube

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budu při výběru na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: info@innergy.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mne můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 21 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – vaše data vám dodáme do 21 dní.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 40 dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s informacemi a pozvánkami o koučinku a osobním rozvoji vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu.
V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 15.4.2021.